• VÝSLEDKY ANKETY
  ROČNÍK 2016
 • FOTOGALERIE 2016
  Český Slavík Mattoni
 • INTERVIEW
  s ředitelem M&M reality
 • ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
  PO 20 LETECH V HDK
 • BARISTICKÝ KURZ
  S DALLMAYR
Soutěž s Mary Kay - pravidla

SOUTĚŽ S MARY KAY A ČESKÝM SLAVÍKEM 2 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

VÝHRA NENÍ PODMÍNĚNA NÁKUPEM. NÁKUPEM SE NEZVYŠUJE ŠANCE NA VÝHRU.

 1. Organizátor

  Organizátorem této soutěže je společnost Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., se sídlem na ad- rese Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 251 24 749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51768 (dále jen „Mary Kay, my, naše). Soutěž s Mary Kay a Českým slavíkem 2 (dále jen „Soutěž, tato Soutěž) se řídí níže uvedenými pravidly (dále jen „Oficiální pravidla“). Oficiální pravidla budou rovněž uveřejněna online na www.marykay.cz.

 2. Doba trvání Soutěže

  Soutěž bude probíhat na území České republiky od 5. září 2016 10:00:00 do 2. října 2016 23:59:59 včetně (dále jen „Doba trvání Soutěže).

 3. Obecné podmínky účasti v Soutěži

  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je v okamžiku účasti v Soutěži starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům (dále jen „Soutěžící“).

  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni a výhru nemohou získat zaměstnanci společnosti Mary Kay, jejich příbuzní, dceřiné společnosti, její zástupci, zmocněnci, reklamní agentury a jiné agen- tury podílející se na Soutěži, jakož i jakýkoli jiný subjekt podílející se na přípravě nebo správě této Soutěže, a dále jejich nejbližší rodinní příslušníci (tj. manžel/ka, rodiče a děti) nebo osoby žijící ve stejné domácnosti. Z účasti v Soutěži jsou dále vyloučeny a výhru nemohou získat ne- závislé kosmetické poradkyně Mary Kay.

 4. Jak se zúčastnit

  Musica Bohemika vyhlásí na webových stránkách, facebooku a v PR materiálech k anketě zna- lostní soutěž. Čtenáři budou po dobu dvou týdnů posílat své odpovědi na otázky týkající značky MARY KAY. Každý týden budou zveřejněny tři otázky. Všichni ti, co správně odpoví na alespoň jednu otázku, budou zařazeni do slosování o ceny. Jeden z výherců získá od VIP vstu- penku na generální zkoušku galakoncertu Český Slavík 2016 v Hudebním divadle Karlín.

  Do Soutěže budou zařazeny pouze Soutěžní příspěvky, které splňují všechny výše uvedené po- žadavky a které obdržíme během Doby trvání Soutěže (dle jen Platné příspěvky). Soutěžní příspěvky musí zaslat přímo Soutěžící. Soutěžní příspěvky zaslané prostřednictvím zmocněnců nebo třetích osob budou ze Soutěže vyloučeny. Soutěžní příspěvky generované skriptem, ma- krem nebo jinými automatizovanými prostředky jsou neplatné. Výslovně si vyhrazujeme právo vyloučit ze Soutěže jakékoli Soutěžní příspěvky, které byly vygenerovány automatickým programem nebo skripty nebo jakýmkoli jiným podvodným způsobem nebo způsobem, který tato Oficiální pravidla nepovolují.

 1. Kritéria pro určení výherců

  Veškeré Platné příspěvky, které obdržíme během Doby trvání Soutěže, budou náhodně vyge- nerováno systémem.

  Systém vybere ze Soutěžících, kteří zaslali Platné příspěvky, celkem 10 výherců, kteří obdrží níže uvedené ceny (dále jen „Výherce“, „Výherci“).

 2. Informování Výherců

  Výherce (Výherci) budou o výhře informováni emailovou zprávou do 30. října 2016. Pokud ne- bude z nějakého důvodu možné kontaktovat kteréhokoli z Výherců do 30. října 2016, Mary Kay si vyhrazuje právo nechat systém vygenerovat jiného Výherce. Pokud nepůjde Výherci do- ručit oznámení o výhře, nejsme povinni provádět další šetření. Jméno a počáteční písmeno příjmení Výherce (Výherců) bude dále oznámeno na webových stránkách www.marykay.cz a/nebo www.facebook.com/marykayczsk. Cena za první místo bude Výherci předána v kance- láři Mary Kay před galakoncertem, a text a fotografie z předání budou uveřejněny na webo- vých stránkách Mary Kay a Facebookových stránkách uvedených výše. Dále mohou být uve- řejněny na webových stránkách Českého slavíka.

 3. Ceny

  Výhercům budou uděleny tyto ceny: 1. místo (jedna (1) první cena):

o 2x VIP vstupenka na generální zkoušku galakoncertu o Balíček přípravků Mary Kay® v hodnotě 3 000 Kč
o CD nejnovějších světových hvězd
o šperk

2. místo (devět (9) cen za druhé místo):

o Balíček přípravků Mary Kay® v hodnotě 1 000 Ko CD nejnovějších světových hvězd
o šperk

(dále jen „Ceny).
V
Soutěži platí limit 1 Cena na osobu (Výherce). Společnost Mary Kay není v žádném případě

povinna udělit více Cen, než je uvedeno výše.

Ceny podléhají výše uvedeným specifikacím a právo na Cenu je nepřenosné. Není možné vy- brat si Cenu v hotovosti. Pokud by Mary Kay z nepředvídatelných důvodů nebyla schopna udělit Ceny, vyhrazuje si právo udělit náhradní cenu v odpovídající hodnotě. Výherce (Vý- herci) nesou výhradní odpovědnost za veškeré pojištění, příslušné daňové povinnosti a veš- keré výdaje, které nejsou specifikovány v popisu Cen.

2

 1. Předpoklad pro nárokování Cen, zasílání Cen

  Výherci musí uvést své úplné kontaktní údaje (včetně adresy) a na žádost Mary Kay předložit průkaz totožnosti, a to do 14 dnů od obdržení emailového oznámení výhry, aby mohli uplat- ňovat nárok na Cenu.

  Pokud nelze Výherce zastihnout na emailové adrese, kterou uvedl při vstupu do Soutěže, nebo pokud Výherce neuvede úplné kontaktní údaje ve lhůtě 14 dnů, nárok takového Vý- herce na Cenu zaniká v plném rozsahu. Mary Kay poté může podle svého výhradního uvážení vybrat nového Výherce v souladu s odst. 5 a 6 těchto Oficiálních pravidel.

  Ceny budou odeslány poštou do 14 dnů od poskytnutí kontaktních údajů Výhercem, s vjim- kou 2 VIP vstupenek, které bude Výherci osobně předány v kanceláři Mary Kay před galakon- certem. V oznámení pro Výherce budou uvedeny další informace.

 2. Vyloučení z účasti v Soutěži

  Mary Kay si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v Soutěži Soutěžící, kteří nedodržují tato Oficiální pravidla.

 3. Využívání a ochrana osobních údajů Soutěžících

  Osobní údaje Soutěžících, které budou poskytnuty Mary Kay v souvislosti s účastí Soutěžících v Soutěži (tj. identifikační a kontaktní údaje, případně fotografie) budou zpracovávány za úče- lem účasti Soutěžících v Soutěži v souladu s odst. 4-6 těchto Oficiálních pravidel. Soutěžící odesláním Soutěžního příspěvku výslovně dobrovolně udělují Mary Kay souhlas se zpracová- ním svých osobních údajů (jména, příjmení, adresy a emailové adresy, příp. fotografie) pro účely vyhodnocení Soutěže a také se zařazením svých osobních údajů do databáze Mary Kay jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Mary Kay, tj. nabí- zení přípravků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, přípravcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat zasláním zprávy adresované Mary Kay jako správci údajů, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jakož i další práva vyplývající z § 11 a 21 tohoto zákona.

  Soutěžící rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly uchovávány
  a zpracovávány zpracovateli propojenými s Mary Kay a třetími osobami pověřenými Mary Kay na serverech umístěných mimo domovský stát Soutěžícího pro účely této Soutěže a jiné účely zde uvedené (a to i mimo EU, kde některé země nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů). Kdykoli však Mary Kay zpracovává vaše údaje, zajistí, aby vaše údaje byly vždy chráněny v souladu se standardem ochrany osobních údajů prosazovaným v Evropské unii a/nebo postupy dle Safe Harbor (uplatňované americkými společnostmi k zajištění sou- ladu s předpisy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů).

  Mary Kay se zavazuje uchovávat osobní údaje Soutěžících bezpečně a příjme veškerá preven- tivní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě, zneužití nebo změnám.

3

 1. Omezení odpovědnosti Mary Kay

  Mary Kay nese plnou odpovědnost za škody způsobené úmyslným jednání nebo hrubou ne- dbalostí na straně Mary Kay nebo jejích pověřených zástupců.

  Mary Kay nepřijímá a nenese odpovědnost za žádné ztracené nebo opožděné příspěvky Sou- těžících do Soutěže. Mary Kay upozorňuje Soutěžící na charakter a omezení Internetu a ne- odpovídá za žádné problémy ani technické poruchy komunikační sítě, online systému nebo počítačového hardware nebo software, které mohou mít dopad na účast Soutěžících v Sou- těži.

  Mary Kay dále neodpovídá za žádné problémy ani technické poruchy komunikační sítě, online systému nebo počítačového hardware nebo software, které mohou mít dopad na realizaci Soutěže nebo provoz webových stránek Mary Kay, zejména neodpovídá za správnost materi- álů týkajících se Soutěže.

 2. Obecné informace

  Tato Oficiální pravidla se řídí a vykládají podle právního řádu České republiky.

  Pokud jakékoli ustanovení těchto Oficiálních pravidel nebo jakákoli jeho část (v tomto od- stavci dále jen „Nevyhovující ustanovení) je prohlášeno za nebo se stane nevymahatelným, neplatným nebo protiprávním, ostatní ustanovení těchto Oficiálních pravidel zůstanou platná a účinná v plném rozsahu, jako kdyby tato Oficiální pravidla byla sepsána bez Nevyhovujícího ustanovení.

  Mary Kay si vyhrazuje právo kdykoli tuto Soutěž pozastavit, změnit nebo zrušit, nastanou-li okolnosti, které dle Mary Kay takový postup vyadují.

  Rozhodnutí Mary Kay ve vztahu k této Soutěži jsou konečná a Mary Kay v této věci nepovede žádnou komunikaci.
  Tato soutěž není v žádném případě sponzorována, podporována, spravována Facebookem a není v žádné souvislosti s touto společností. Vstupem do této soutěže a účastí souhlasí Soutěžící s tím, že Facebook bude chráněn a zajištěn proti a před jakýmikoli reklamacemi, nároky, odpo- vědností, náhradami škod nebo předměty žalob, ztrátami, náklady nebo výdaji, které vznikly, nebo mají souvislost s (i) Soutěžícího účastí v Soutěži, nebo (ii) Soutěžícího účastí v jakýchkoli činnostech souvisejících s cenami, přijímáním cen a/nebo zneužitím cen (a to včetně, bez ome- zení, jakýchkoli ztrát majetku, škody, poranění nebo úmrtí způsobených jakýmkoli osobám.)

 3. Kontaktní údaje organizátora Soutěže

  Adresa organizátora Soutěže:

  Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. Anděl Media Centrum
  Karla Engliše 519/11
  150 00 Praha 5 - Smíchov

  Česká republika

4